FAQ

1. Co je srdeční troponin I?

Troponin I je podjednotkou troponinového komplexu, jednoho z mnoha prvků lidských svalových vláken. Troponinový komplex se skládá ze tří podjednotek: troponin I, troponin T a troponin C. U troponinu I (TnI) existují tři izoformy. Dvě z nich se projevují v kosterním svalstvu: rychlý TnI kosterního svalstva a pomalý troponin I kosterního svalstva. Třetí TnI se nachází pouze v srdečním svalstvu s molekulovou hmotností cca 24 kDa. Dojde-li k poškození srdečního svalu, jeho buněčný obsah se uvolní do oběhu. Mnoho proteinů uvolněných do krve se také projeví v jiných tkáních nebo orgánech. Přítomnost těchto proteinů v oběhu nemusí znamenat poškození srdečního svalu. Srdeční troponin I (cTnI) je nicméně vysoce specifický biochemický marker poškození myokardu. Stal se zlatým standardem pro biochemickou diagnostiku akutního infarktu myokardu (AIM). Zvýšená hladina v séru se často projeví během 4-6 hodin po infarktu myokardu, kulminuje za přibližně 24h a vrací se k normálu během 6-10 dnů.

2. Jak test ZAP TnI funguje?

Test ZAP TnI využívá technologii chromatografického imunotestu za použití pevné fáze za účelem kvalitativní detekce přítomnosti cTnI ve vzorcích kapilární nebo venózní krve, plazmy a séra v množství vyšším než je zavedená hraniční hodnota.
Pro test ZAP TnI je potřeba pouze 35 µl vzorku. Vzorek je rozptýlen do oblasti aplikace vzorku tak, aby zaplnil přijímací kanálek. Vzorek se vzlínáním přesouvá do systému propustných membrán. Membránový systém odděluje červené krvinky a obsahuje zlatě označené detekční protilátky, které tvoří barevné komplexy s TnI ve vzorku. Komplexy jsou pak imobilizovanými protilátkami TnI zachyceny v membráně. To, že se objeví viditelný proužek, indikuje přítomnost cTnI nad 0,5 ng/ml ve vzorku. Testovací doba je obvykle 15 minut.

3. Jaké je využití testu ZAP TnI?

Zamýšlené využití tohoto výrobku je pomoc při diagnostice poškození myokardu. Kvalitativní TnI nemá konkurovat kvantitativnímu TnI. Je určen pro prostředí, kde kvantitativní TnI není okamžitě k dispozici.

4. Jaká je analytická citlivost testu ZAP TnI?

Na základě srovnání s kvantitativní analýzou TnI přístrojem Beckman Access je analytická citlivost rychlého testu ZAP TnI pro lidský srdeční troponin I 0,5ng/ml.

5. Proč je rychlý test cTnI potřeba?

I když jsou přístrojové kvantitativní analýzy cTnI ve velkých nemocnicích nebo klinických laboratořích k dispozici, doba odezvy je mnohem delší, než u produktu použitelném v místě kontaktu s pacientem. Navíc přístrojové analýzy nejsou k dispozici v mnoha menších a odlehlejších klinikách. Oproti tomu mohou být testy ZAP TnI provedeny kdekoliv a v jakémkoliv prostředí, protože test využívá pouze jednu kapku kapilární krve a vyžaduje pouze jeden krok k získání výsledku testu vizuálně.

6. Jaká je citlivost a specifičnost testu ZAP TnI pro AIM?

1. Citlivost Obecně platí, že přesné stanovení klinické citlivosti je pro diagnostiku infarktu myokardu obtížné, protože je ovlivněno nejen analytickou citlivostí testu, ale i časem, kdy je pacientovi odebrán vzorek po nástupu AIM. Klinická citlivost může být velmi nízká na začátku AIM a postupně se s plynoucím časem zvyšuje, až nakonec dosáhne 100%. To je důvod, proč se test na troponin I považuje za zlatý standard pro potvrzení srdečního infarktu.
2. Specifičnost Test ZAP TnI je vysoce specifický (analytická specificita) test na lidský srdeční TnI. Z normálního lidského séra jsme doposud nenalezli žádné falešně pozitivní. Vzhledem k tomu, že zvýšený srdeční TnI je známkou poškození srdečního svalu, ale ne všechny škody jsou způsobené AIM, klinická specifičnost srdečního TnI u AIM je méně než 100%. Zvýšené hladiny sérového TnI v důsledku poškození srdečního svalu, které nejsou způsobeny AIM, byly považovány za falešně pozitivní u diagnóz AIM.

7. Proč by mohl být pacient u testu ZAP TnI negativní, zatímco kvantitativní metoda vykazuje nárůst u Troponinu I nad 0,5ng/ml?

1. Nesprávné skladování testu ZAP TnI: Tento produkt je stabilní v uzavřeném fóliovém obalu při pokojové teplotě. Pokud je výrobek vystaven vysokým teplotám po delší dobu, jeho citlivost se sníží. Tento produkt je také citlivý na vyšší vlhkost. Proto by tento výrobek neměl být vyjmut z jeho uzavřeného fóliového obalu před testováním na delší dobu, a to zejména při vysoké vlhkosti. Jakmile je obal otevřen, výrobek by měl být použit co nejdříve. V opačném případě jeho detekční citlivost klesne.
2. Nesprávné použití výrobku: Aby výrobek správně fungoval, je potřeba alespoň 35μl objemu vzorku. Kvůli testovací odchylce mohou některé testy potřebovat až 40 μl vzorku. Jakmile vzorek dosáhne konce testovacího proužku bez vzduchové bubliny v přijímacím kanálku pro vzorek, na testu by měl být aplikován dostatek vzorku. Aby bylo zajištěno, že celý objem vzorku je testem využit, ujistěte se, že při aplikaci vzorku na zařízení se nedostane žádný vzorek mimo přijímací kanálek testu. Při pipetování aplikujte vzorek velice opatrně. Nevyvíjejte na vzorek velký tlak. V opačném případě vzorek může být vytlačen z přijímacího kanálku pro vzorek, což vede k nedokončení testu nebo falešně negativnímu výsledku. Je-li použita kapilární krev, dokončete aplikaci vzorku co nejrychleji, aby se zabránilo vytvoření sraženiny, což může vést ke špatné citlivosti v důsledku nedostatečného průtoku vzorku tímto zařízením. Když se úroveň TnI pohybuje kolem hraniční hodnoty (0,5 ng/ml), signál je slabý. Vždy je nutné správné osvětlení, aby byl takový slabý signál viděn. Slabý signál by měl být vždy považován za pozitivní.
3. Normální odchylka metody: Pokud je celková shoda mezi metodami vynikající, je u troponinu I zcela běžné, že tyto dvě různé metody vykazují různé hodnoty u konkrétního vzorku. Za použití klinických vzorků prokázalo srovnání testu ZAP TnI a kvantitativního testu Beckman Access TnI (> 0,5ng/ml jako pozitivní a

8. Proč by u pacienta mohlo být potvrzeno, že prošel srdečním infarktem, zatímco test ZAP TnI stále ukazuje negativní výsledek?

Čas získání vzorku: Ačkoli je TnI velmi specifickým markerem poškození srdečního svalu, není to raný srdeční marker. Bylo prokázáno, že marker je zjistitelný pouze po 4-6 hodinách po nástupu AIM. Proto je velmi pravděpodobné, že bude dosaženo negativního výsledku testu, pokud bude vzorek získán během prvních 6 hodin po nástupu bolesti na hrudi. Jestliže je první vzorek negativní na TnI, je potřeba otestovat pacienta znovu o 4 hodiny později kvůli potvrzení negativity TnI. Kvantitativní metoda TnI na základě přístroje má obecně vyšší citlivost a umí detekovat TnI pod 0,5ng/ml. Přítomnost sérového TnI na velmi nízké úrovni nemusí být známkou AIM. Je zcela normální, že test ZAP TnI je negativní, zatímco kvantitativní metoda vykazuje přítomnost TnI ve stejném vzorku. Spolu s dalšími typickými příznaky a klinickými nálezy, jako je EKG, lze provést potvrzení AIM.

9. Jak interpretovat přítomnost pozitivního výsledku po 15 minutách?

Objeví-li se testovací signál po 15 minutách, může to svědčit o přítomnosti TnI pod 0,5 ng/ml. Obecně řečeno, pokud se intenzita signálu postupně zvyšuje po 20 minutách, je to pravděpodobně způsobeno přítomností nízké hladiny TnI. Avšak v případě, že intenzita signálu zůstává stejná nebo dokonce klesá, měl by být test považován za falešně pozitivní.

10. Jak se test ZAP TnI klinicky používá?

1. Ve vyspělých zemích lékaři nespoléhají na výsledky TnI, aby zahájili léčbu, protože TnI není raným markerem AIM. Používá se hlavně k potvrzení nebo vyloučení AIM. Historie pacienta, výsledky EKG a další znaky jsou používány pro stanovení diagnózy společně s výsledky testů.
2. TnI je široce využíván jako důležitý diagnostický marker AIM kvůli nedostatku specifičnosti nebo citlivosti jiných klinických indikací AIM. TnI je vysoce specifický pro poškození srdečního svalu a může být použit k potvrzení AIM nebo vyloučení AIM v pozdější fázi. AIM nelze vyloučit, pokud se test provádí v raném stádiu a vykazuje negativní výsledek.
3. Ačkoli přístrojové analýzy TnI mohou detekovat TnI dříve, vzhledem k jejich vyšší analytické citlivosti (4. Klinická hraniční hodnota pro AIM je obecně stanovena na 0,3-0,5 ng/ml TnI v závislosti na nemocnici a používané kvantitativní metodě.

11. Mohu použít kalibrátory/ovládací prvky pro kvantitativní testy ke kontrole výkonnosti testu ZAP TnI?

Nedoporučujeme používat kalibrátory/ovládací prvky pro kvantitativní testy na test ZAP TnI, pokud není jejich výkonnost na testu ZAP TnI vědecky ověřena. Test ZAP TnI byl vyvinut a optimalizován pro klinické vzorky jako je plazma, sérum a plná krev. Kalibrátory/ovládací prvky pro kvantitativní rozbor obvykle nejsou založeny na klinických vzorcích a obsahují stabilizátor, aby byla zajištěna stabilita. Tyto chemické látky mohou interferovat s testem ZAP TnI a generovat neočekávané výsledky, které vedou k nesprávným závěrům.

12. Udělali jsme hodnotící studii testu ZAP TnI pomocí uložených vzorků séra. Proč test ZAP TnI vykázal negativní výsledek u vzorků s koncentrací TnI vyšší než 0,5 ng/ml?

Viz otázka 7.3
Komplex Troponin I je nestabilní molekula a relativně rychle se rozkládá. Troponin I se rozkládá při pokojové teplotě, v lednici, a když je vystaven cyklům zmražení/rozmražení. V ideálním případě by měl být kvantitativní výsledek vzorku získán ve stejný den, kdy je vzorek zaveden na test ZAP TnI.

13. Je v sekci výkladu na příbalovém letáku chyba? Kontrolní proužek by měl být přítomen, aby se potvrdil pozitivní výsledek, jelikož tento proužek indikuje, že testovací sada je neporušená a funguje správně.

Účelem kontrolního proužku je určit, zda byl na testovací proužek aplikován dostatek vzorku pro vyvolání správného testovacího signálu. Proto v případě, že je kontrolní proužek viditelný a testovací proužek je negativní, může být uživatel ujištěn, že odpovídající vzorek dosáhl testovacího reakčního prostoru pro generování požadovaného výsledku testu a test fungoval správně. Zabraňuje to generování falešně negativního výsledku testu, kdy je zkušební vzorek dosahující testovací zóny nedostatečný. Nicméně, nedostatečný vzorek nezpůsobuje falešně pozitivní výsledek. Proto je pozitivní výsledek stále platný i v případě nepřítomnosti kontrolního proužku. Navíc, se zvyšující se úrovní TnI se může kontrolní proužek u pozitivního testu zeslabovat. Kontrolní proužek může být i neviditelný, pokud je hladina TnI tak vysoká, že všechny detekční (barevné) molekuly jsou zachyceny v testovacím proužku. Z tohoto důvodu nevyvrací absence kontrolního proužku pozitivní výsledek. Je třeba zdůraznit, že závěry z výše uvedené analýzy nevylučují možnost falešně pozitivních výsledků, které by se mohly dostavit v důsledku přítomnosti interferujících látek ve vzorku nebo v důsledku selhání testu. Tyto falešné pozitivní výsledky se ale nevztahují na kontrolní proužek a proto nezpůsobí nepřítomnost kontrolního proužku.

Novinky Innova Pharma

bře 26

Oznámení o úmrtí Jaroslava Fojtíka

S velikou lítostí oznamujeme, že dne 17. března 2019 nás po dlouhé nemoci opustil zakladatel a dosavadní jednatel společnosti INNOVA PHARMA s.r.o., pan Jaroslav Fojtík. Poslední rozloučení s p…

Číst dále
bře 23

Recenze ze serveru: www.otehotnet.cz

Lenka Pískalová: Váš těhotenský test  jsem vyzkoušela a musím říct, že jsem se hrozně bála toho píchnutí se do prstu, odhodlávala jsem se snad 20 minut a když jsem pak přiložila lancetu k…

Číst dále
dub 11

Lékařky nepoznaly infarkt ...

... Požkozený se nechal předloni v květnu vyšetřit v plzeňské fakultní nemocnici kvůli podivným bolestem na hrudi. Podle státního zástupce Štefana Oravce neodhalily obžalované lékařky, že…

Číst dále
Kontaktujte nás Koupit

Co nabízí Innova Pharma?

Aktuální nabídka produktů INNOVA PHARMA s.r.o. jsou testy na diagnostiku infarktu myokardu tj. na zjištění Troponin I, Troponin I / Myoglobin a těhotenský krevní test na hormon hCG. Tyto produkty používají technologii patentovanou ZAP ™ a ADEXUSDx™ umožňují zdravotníkům provést diagnostický test ze vzorku krve. Tato inovativní technologie umožňuje rychlé testování pacienta kdekoliv v terénu, v ordinaci lékaře, lékařské kliniky, rychlé záchranné služby nebo nemocniční laboratoři. Rychlé testy ZAP ™  a ADEXUSDx ™ poskytují výsledky za 10-15 minut, což je mnohem rychleji než tradiční laboratorní testy, a umožňují tak rychlejší diagnostiku a lepší péči o pacienty. Použití testů je velice jednoduché a snadné. Přesné výsledky jsou k dispozici během několika minut.

Vytvořilo: Plugo - tvorba e-shopů, tvorba www stránek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací